Vitajte na stánkach IBV Záhumnie Krásna


Aktuálne informácie:

26.1.2024 - Úspešné kolaudačné konanie ul. na Polianku

Vážení členovia OZ IBV Záhumnie. S radosťou Vám oznamujeme, že včerajšie kolaudačné konanie ul. na Polianku dopadlo úspešne. Info podstatné pre ostatné ulice: stavebné povolenie bolo predlžené o ďalšie 2 roky t.j. do konca roka 2025. Zároveň Vás upozorňujeme na zmenu organizácie dopravy v križovatke ulice Prašná - ulica na Polianku kde trvalé dopravné značenie bolo upravené v zmysle schválenej projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia - obrázok.

26.3.2023 - Otázky ohľadom kolaudácie

Žiadame všetkých členov OZ aby nekontaktovali priamo Špeciálny stavebný úrad ale svoju otázku smerovali predsedovi OZ pánovi Eperješimu, ktorý vám na ňu rád zodpovie resp. otázku položí na najbližšom rokovaní s úradom. Ďakujeme za pochopenie.

21.2.2023 - Vystavovanie potvrdení pre banku

Postup: Doplniť v predlohe svoje údaje (adresy baniek sú na 2. strane), vytlačiť, kontaktovať pána Eperješiho ohľadom podpisu a pečiatky (tel. č. nájdete v menu Orgány združenia)

21.2.2023 - Zverejnená zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze OZ IBV Záhumnie zo dňa 16.02.2023

- Zápisnica

20.2.2023 - Noví členovia Riadiaceho výboru a Dozornej rady zverejnení na stránke (menu Orgány združenia)

17.1.2021 - !!!!! Žiadosť o vyplnenie dotazníka !!!!!

Žiadame všetkých vlastníkov parciel (bez ohľadu na ich členstvo v OZ) aby do 31.1.2021 prejavili svoj súhlas / nesúhlas s memorandom formou dotazníka.

10.1.2021 - Mapu platieb sme sa rozhodli zverejňovať vo forme screenshotov namiesto priamej linky na ZBGIS

Dôvod: majiteľ parcely si neprial spájať informáciu o neuhradení poplatku na IS a cesty s jeho osobnými údajmi

9.1.2021 - Ďalšie odpovede na jednotlivé pripomienky z dotazníka

- Ďalšie odpovede k pripomienkam...

5.1.2021 - Odpovede na jednotlivé pripomienky z dotazníka

- Odpovede k pripomienkam...

21.12.2020 - Návrh ďalšieho postupu

Dnes sme vám zaslali email s návrhom na ďalší postup. V prípade, že ste ho nedostali napíšte nám na riadiaci.vybor@ibvzahumniekrasna.sk svoj mailový kontakt. Informujte sa prosím aj u vaších susedov či sa k ním táto informácia dostala. Využime Vianočné sviatky pokoja rozmýšlaním nad budúcnosťou našej lokality. Štastné a Veselé Vianoce Vám prajú aktívni členovia RV a DR.

13.12.2020 - Mapa platieb: Legenda, Sever, Juh

16.02.2020 - Aktuálne informácie

Prebieha zber informácií od členov OZ za účelom prípravy podkladov pre najbližšiu členskú schôdzu.
Dotazníky Vám boli zaslané a týmto Vás žiadame o ich vyplnenie na odoslanie.
Ďakujeme

Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie

11.12.2019 - zápisnica z členskej schôdze z 30.9.2019

- Obsah zápisnice...

13.11.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby cestných komunikácií

- Obsah zmluvy...

15.10.2019 - Oznam o zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva: 21.10.2019 o 16.00 hodine v zasadačke miestneho úradu.

Do pozornosti všetkým členom a obyvateľom v lokalite IBV Záhumnie.
Bod č. 8. Návrh VZN č.1/2019 o určovaní, zmene a zrušení súpisného a orientačného čísla stavby na území Mestskej časti Košice-Krásna
Bod č. 14. IBV Záhumnie Krásna

Verejné rokovanie miestneho zastupiteľstva je priestor pre všetkých občanov aj vlastníkov nehnuteľností bez trvalého pobytu ( vrátane členov nášho občianskeho združenia) na rokovanie a diskusiu so starostom a poslancami na témy: o prideľovaní orientačných a súpisných čísel v rozostavaných stavbách, o prihlasovaní k trvalému pobytu v neskolaudovanej stavbe rodinného domu z dôvodu neukončených ciest a chodníkov, o podmienkach poskytovania dotácií a o ďalšej spolupráci pri ukončení výstavby ciest a chodníkov v našej lokalite. Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie Krásna
- Obsah pozvánky...

08.10.2019 - Oznam o voľbe nového člena riadiaceho výboru.

Členská schôdza Občianskeho združenia IBV Záhumnie Krásna zvolila na svojom riadnom zasadnutí dňa 30.9.2019 nového člena riadiaceho výboru Ing. Slavomíra Lihana, ktorý nahradil v tejto funkcii Ing. Vieru Kuncovú.
Novému členovi prajeme na novej pozícií veľa energie a úspechov.

Riadiaci výbor v mene všetkých členov združenia vyslovuje úprimné poďakovanie doterajšej členke výboru Ing. Viere Kuncovej za odvedenú prácu v tomto náročnom projekte.

08.10.2019 - Ako sa legálne prihlásiť na trvalý pobyt v lokalite IBV Záhumnie

- Popis postupu...
- Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove...

29.09.2019 - Zápisnica z členskej schôdze OZ IBV Záhumnie Krásna z 25.11.2018

- Obsah zápisnice...

21.09.2019 - Výzva

V prípade, že Vám ako členovi OZ IBV Záhumnie Krásna neprišla emailom pozvánka na nižšie uvedenú členskú schôdzu, zašlite email na : ibvzahumniekrasna@gmail.com.
V emaili uvedťe aj číslo Vašej parcely.
Ďakujeme

Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie

21.09.2019 - Pozvánka na členskú schôdzu

Milí členovia OZ IBV Záhumnie,
pozývame Vás na schôdzu, ktorá sa uskutoční 30.9.2019 o 17:30 v Kultúrnom dome.
Bližšie informácie nájdete v prílohe.
- Obsah pozvánky...

06.09.2019 - Zmena termínu členskej schôdze

Vážení členovia OZ,
vzhľadom na to, že ešte nemáme všetky kompletné podklady - stanoviská, s ktorými Vás potrebujeme oboznámiť, sme nútení zmeniť termín členskej schôdze na 30.09.2019.

Bližšie informácie Vám zašleme 10 dní pred termínom.

Ďakujeme za pochopenie

Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie

19.11.2018 - pozvánka na členskú schôdzu na 25.11.2018

Členská schôdza sa z prevádzkových a technických príčin uskutoční 25.11.2018 v nedeľu o 17:30 v Kultúrnom dome s uvedeným programom v avizovanej pozvánke na 23.11.2018... - Obsah pôvodnej pozvánky...

06.06.2018 - Ponukový rozpočet a faktúra od firmy Skanska

- Ponukový rozpočet Skanska...
- Zmluva o dielo Skanska...

31.05.2018 - zápisnica a uznesenie z členskej schôdze z 13.04.2018

- Obsah zápisnice a uznesenia...

25.05.2018 - oznam pre záujemcov o zeminu

- Obsah oznamu...

obrazok pre dolezity oznam

09.05.2018 - Dôležitý oznam - Uzávierka cesty


Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie

13.04.2018 - Ohlasovanie závad v dodávkach ektriny a na osvetlení

Žiadame Vás aby ste na závady nahlasovali priamo spoločnosti VSD a.s. - na poruchovú linku VSD : 0800 123 332 .

13.04.2018 - usmernenie k inštalácii chráničky prípojky opticky

- Obsah usmernenia...
Ilustračné obrázky:
- Správne vyústenie chráničky na stene...
- Nesprávne vyústenie chráničky na stene...
- Správne zaústenie...
- Nesprávne zaústenie...
- Krátka rezerva...
- Nesprávna chránička..

Pozn. od RV IBV:
- Aj tu sa dá v Košiach kúpiť správna chránička pre optický kábel...

05.04.2018 - pozvánka na členskú schôdzu na 13.4.2018

- Obsah pozvánky...

05.04.2018 - zápis z kontrolného dňa č.1/2018

- Obsah zápisu z KD...

17.03.2018 - oznam o realizácii vodovodných prípojok

Oznam pre stavebníkov: VVS,a.s. závod Košice po realizácii prieskumných sond a po pozitívnom vyhodnotení realizačného projektu uloženia vodovodného potrubia pokračuje od 19.3.2018 s prijímaním žiadosti a s realizáciou vodovodných prípojok v lokalite IBV Záhumnie.
VSD, a.s. Košice pracuje na odstránení poruchy verejného osvetlenia, ktoré je zapríčinené poruchou modulového LED systému.
V súčasnej dobe prebieha reklamačné konanie.

13.03.2018 - Dopravné obmedzenia a plán aktivít výstavby IS

Pozor:
- termíny sú predpokladané, upresnenie podľa priebehu prác
Dopravné obmedzenia Ulica K Hutke Ulica Krajná Ostatné
Čiastočné uzatvorenie vetvy 13.3-25.3.2018 20.3-25.3
Úplné uzatvorenie verty 26.3.-28.3.2018 26.3.-29.3.2018

Pri čiastočnom obmedzení bude možný pohyb po ulici ale sťažený prácami.
Pri úplnom obmedzení bude úplne uzatvorenie ulice.


Jednotlivé aktivity: Ulica K Hutke Ulica Krajná Ostatné
Zameranie geodetom 12.3.2018 12.3.2018
Odťžba asfaltov a zeminy 13.3.-19.3.2018 20.3.-23.3.2018
Vápnenie 26.3.2018 26.3.2018
Navážanie a hutnenie ochran. vrstvy kameniva 27.3.-28.3.2018 29.3.2018
Budovanie drenáže 25.3-28.3.2018 26.3.-29.3.2018
Pokládka obrubníkov 3.4.-20.4.2018 23.4.-28.4.2018
Navážanie a hutnenie vchnej vrstvy kameniva 10.4.-21.4.2018 26.4.-30.4.2018
Dobudovanie chodníkov 16.4.-30.4.2018 24.4.-30.4.2018
Opravy poškodených obrubníkov 2.5.-10.5.2018
Úprava terénu zeleného pásu priebežne priebežne priebežne

22.02.2018 - Nový predpokladaný termín ďalšej členskej schôdze bude v reálnom termíne oznámený na stránke, emailom a na fb.
V súčasnosti sa pripravujú zásadné informácie členom, v dôsledku čoho nastáva posun termínu.


10.02.2018 - Verejná vyhláška o zmene - konanie o zmene časti stavby

- Obsah vyhlášky...

22.12.2017 - Zmluva o zabezpečenie zimnej údržby ciest

- Obsah zmluvy o údržbe ciest

22.12.2017 - Informácia o stave realizácie stavby ku dňu 15.12.2017

- Informácia a oznam

22.12.2017 - Vianočný pozdrav od riadiaceho výboru OZ IBV Záhumnie Krásna

- Pozdrav

2.12.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 2.12.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.12

09.11.2017 - Oznam o rozvoze zeminy

Dňa 16.11.2017 - štvrtok je predpoklad, že pri priazni počasia, sa uskutoční prihláseným členom OZ rozvoz zeminy.
Prihlásiť a zaplatiť za nakládku (platí rovnaký režim dohodnutý na členskej schôdzi) je možné priamo na mieste nakládky (za družstvom) tam prítomnej službe.
Zároveň je nutné nahlásiť túto požiadavku (prihlásenie na rozvoz a nakládku zeminy) mailom na adresu viera.kunca@gmail.com do 14.11.2017 (utorok)!
Na základe týchto informácií bude urobený rozpis a zaslaný v priebehu stredy na email prihláseným a daný na web a fb OZ.

19.10.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 19.10.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.11

29.09.2017 - Zápisnica_z členskej schôdze zo dňa 20.6.2017

- Obsah zápisnice

18.09.2017 - Prístup a vjazd do lokality IBV Záhumnie Krásna

Upozornenie pre členov združenia:
Od 5.9.2017 je otvorený nový prístup a vjazd do lokality pre všetky stavebné stroje a mechanizmy.
Žiadame všetkých vlastníkov, aby dodávateľské firmy so svojimi nákladnými vozidlami používali predovšetkým prístup od Košickej Polianky. Svojím prístupom nám pomôžete odkloniť ťažkú nákladnú dopravu z Prašnej ulice.

Upozorňujeme, že Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna pripravuje od 15.09.2017 osadenie zvislého dopravného značenia so zákazom vjazdu na Prašnú ulicu pre všetky nákladné motorové vozidlá.

Dodržiavanie zákazu budú monitorovať príslušníci mestskej a dopravnej polície.

Ďakujeme.

29.09.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 29.09.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.10

06.09.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 06.09.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.9

16.08.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 16.08.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.8

08.08.2017 - Oznam o pripojovaní optickej siete

Vzhľadom na urgentné požiadavky individuálnych stavebníkov na pripojenie na optiku, dávame do pozornosti postup ako majú postupovať pri zabezpečení si tejto služby, ktorý je uvedený nižšie.

Riadiaci výbor v budúcnosti nebude dávať kolektívnu požiadavku za OZ IBV Záhumnie.
(Záujem prihláseným v júni sme postúpili VSD, ktorej časový postup prác nevieme ovplyvniť.)

Zároveň potvrdzujeme už uverejnený oznam, že v čase úradných hodín nebude služba v sídle OZ do konca dovolenkového obdobia (júl - august, do 6.9.2017).
- Oznam od VSD

29.07.2017 - Upozornenie ohľadom obrubníkov

Počas výstavby ciest, niektorí vlastníci nehnuteľnosti už obývajú svoje domy, resp. prebiehajú výstavby rodinných domov.
Realizačná firma Tris , s.r.o. odporúča, aby si jednotliví majitelia upravili vjazdy na svoje pozemky zhutnenými nájazdami tak, aby sa nepoškodili už zrealizované a osadené obrubníky.

Správna úprava vjazdu:
- Takto sa to robí 1...
- Takto sa to robí 2...

Nesprávna úprava vjazdu:
- Takto sa to nerobí!!!

Upozornenie: Tí vlastníci nehnuteľností, ktorí poškodia už zrealizované obrubníky, budú ich musieť opravovať na vlastné náklady.
Ďakujeme za pochopenie, a za to že chránite náš spoločný majetok.

26.07.2017 - Oznam o rozvoze zeminy

- Viac...

19.07.2017 - Oznam o rozvoze zeminy

Na základe požiadavky zhotoviteľa komunikácie a z dôvodu nepoškodenia už osadených obrubníkov, sa termín plánovaného rozvozu zeminy presúva na nasledujúci týždeň.
Rozvoz bude zabezpečený chronologicky podľa dátumu úhrady.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

27.07.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 27.07.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.7

11.07.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 11.07.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.6

19.06.2017 - Zápisnica z kontrolného dňa na stavbe IS IBV, zo dňa 12.06.2017

- Zápisnica - Kontrolný deň č.5
- Označenie staveniska

19.06.2017 - Zápisnica zo stretnutia na stavbe IS IBV, zo dňa 03.04.2017

- Zápisnica č.1
- Zápisnica č.2

06.06.2017 - Oznam: rozvoz zeminy dňa 9.6.2017

- Podmienky rozvozu zeminy

01.06.2017 - Pozvánka na členskú schôdzu - 20.6.2017

- Obsah pozvánky na členskú schôdzu - 20.6.2017, 16:30

03.05.2017 - Informácia: upresnenie prác na IS a o odbere zeminy

- OZNAM zo zasadnutia riadiaceho výboru dňa 3.5.2017
- Pôvodné uznesenie týkajúce sa odberu zeminy z 27.10.2016

02.05.2017 - Informácia: upresnenie prác na IS a o odbere zeminy

Upresnenie o stave výstavby IS ako aj informácie o možnostiach odberu ornice budú k dispozícii v priebehu zajtrajška, 03.mája 2017.
Ďakujeme za pochopenie

31.03.2017 - Oznam k postupu výstavby cestných komunikácií

- Detaily oznamu

22.03.2017 - Informácia: nedávne aktivity a plán prác na IBV

Ďalší postup prác oznámime po kontrolnom dni na stavenisku na budúci týždeň

Riadiaci výbor

16.03.2017 - Informácia: pomôcky pre vybavenie agendy na VVS a.s.

Pri komunikácii s pracovníkmi je dobré používať názvy ulíc v rámci lokality IBV Záhumnie Krásna.
- Mapa s názvami ulíc
Pre urýchlenie procesu a úsporu Vášho času sú nižšie uvedené brožúry VVS, s kontaktom na ich CALL CENTRUM.
- Brožúra VVS, str.1
- Brožúra VVS, str.2

13.03.2017 - Pripomienka: uzavretie zmluvy s dodávateľom elektrickej energie

Pripomíname Vám, že na základe uzavretej Zmluvy o združenej dodávke elektriny je potrebné, aby každý zákazník VSD uzavrel najneskôr do 22.3.2017 zmluvu s vybraným dodávateľom elektriny zmluvu.

09.03.2017 - Rozhodnutie o povolení na zmenu stavby a využívaní IS

- Rozhodnutie

09.03.2017 - Výzva IBV

Po obhliadke staveniska IBV a na základe sťažností niektorých vlastníkov pozemkov žiadame všetkých stavebníkov o dodržanie základných podmienok rešpektovania súkromných pozemkov a to hlavne pri zabezpečovaní ťažkých mechanizmov (domiešavačov) a pri výjazdoch z IBV na miestne komunikácie.
Každý majiteľ alebo stavebná firma majiteľa je povinný znášať náklady, ktoré vzniknú pri jeho stavbe v súvislosti so znečistením komunikácií.

Tieto sťažnosti a fotodokumentácie týkajúce sa znečistenia a poškodenia (napr. krytu na vsakovacích šachtách) budeme riešiť a požadovať osobnú zodpovednosť ako aj finančnú náhradu.
Každému je zrejmé, že aká je situácia, každý má subjektívny dôvod, ale pravidlá si nemusíme ozrejmovať a obhajovať, že inžinierske siete nemôžu byť poškodzované.
Nikto predsa nechce aby zodpovedný a disciplinovaný stavebník doplácal na nezodpovedného, pretože každá oprava poškodení bude vyúčtovaná a vyfakturovaná !!!
Riadiaci výbor

21.02.2017 - Pokračovanie prác na IS v lokalite IBV Záhumnie Krásna

Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie na základe dotazov viacerých členov OZ, po pracovnej porade riadiaceho výboru s dodávateľom prác oznamuje základné informácie ohľadne postupu prác na výstavbe cestných komunikácií, ktoré budú priebežne upresňované.
ĎALŠÍ POSTUP určí vývoj počasia. Časová predstava je, že pokračovanie prác bude v polovici mesiaca marec.
Pokiaľ budú priaznivé poveternostné podmienky, bude určený kontrolný deň, kde bude stanovený a odobrený časový harmonogram. Ten bude zverejnený s rozpisom prác na jednotlivých uliciach.
V súčasnosti žiadne konkrétnejšie informácie , termíny a na ktorých uliciach budú práce postupovať nevieme a nebudeme uvádzať.
Myslíme si, že každý, kto bol osobne v tomto období na svojom pozemku vidí aká je momentálne situácia po tejto zime.

Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov – vlastníkov, ktorí predávajú svoj pozemok, že ich povinnosťou je podať všetky informácie kupujúcemu. Tieto základné informácie, ktoré im vyplynú resp. vyplývajú z kúpno – predajných vzťahov riadiaci výbor nesupluje a nebude odpovedať potencionálným kupujúcim na individuálne otázky v žiadnej forme!

07.02.2017 - Podanie žiadosti o kolaudačné konanie pre vodovodné a kanalizačné potrubie

Dnes, t.j. dňa 07.02.2017 bola podaná žiadosť VSV a.s. na kolaudačné konanie pre vodovodné a kanalizačné potrubie.
Termín ukončenia kolaudačného konania v zmysle zákona.

24.01.2017 - Oznam - prevzatie zmlúv s VSD

"Zmluvy o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy" s VSD.
- Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie vyzýva členov združenia na prevzatie Zmluvy sú k dispozícií v kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu mestskej časti Košice - Krásna do 31.1.2017 a v stredu v sídle združenia OZ.
Táto zmluva je potrebná k pripojeniu do distribučnej siete! Zároveň upozorňuje na termín zaplatenia poplatku za OEZ, ktoré následne prechádza do vlastníctva majiteľa pozemku.

- Táto výzva sa netýka členov, ktorí si ju prevzali dňa 12.1.2017 na členskej schôdzi. Zápis je na stránke OZ.

- Zároveň upozorňuje na termín zaplatenia poplatku za OEZ, ktoré následne prechádza do vlastníctva majiteľa pozemku.

24.01.2017 - Zápisnica z členskej schôdze z 12.1.2017

- Obsah zápisnice

13.01.2017 - Oznam - zmluvy o pripojení do distribučnej siete

Tí členovia OZ IBV Záhumnie Krásna, ktorí neboli prítomní na včerajšej schôdzi a tým pádom nedostali zmluvy o pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete VSD budú mať zmluvy k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu - sídle združenia.
Viac informácií v Sekcii Kontakt.

05.01.2017 - Pozvánka na členskú schôdzu členov OZ IBV Záhumnie Krásna - 12.01.2017, 17:30

- Obsah pozvánky

22.12.2016 - Vianočné prianie

obrazok pre dolezity oznam

22.12.2016 - Informácia o aktuálnom stave IS

- Obsah...(pdf)
06.12.2016 - Zápisnica zo stretnutia na stavbe IS - SO 01
- Obsah zápisnice...
- Prezenčná listina zo stretnutia...

29.11.2016 - Dôležitý oznam o plánovaných aktivitách v lokalite

- Popis súčasného stavu prípravy IS, ďalšie kroky a potreba súčinnosti...
24.11.2016 - Zápisnica a uznesenia z členskej schôdze z 27.10.2016
- Zápisnica...
- Uznesenie...
24.11.2016 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby
- Viac...
17.11.2016 - Foto: Pokladanie drenážnej rúry
Práce na výstavbe ciest pokračovali aj 17.11.2016. Fotografie sú z pokladania drenážnej rúry za účelom odvodnenia ciest a chodníkov.
- Obrázok 1
- Obrázok 2
- Obrázok 3
- Obrázok 4
- Obrázok 5

07.11.2016 - Stránka OZ IBV Záhumnie Krásna na Facebook-u

Stránka IBV Záhumnie Krásna na Facebook-u
04.11.2016 - Foto: Následné utláčanie cesty valcom
- Obrázok 1
- Obrázok 2
03.11.2016 - Foto: Aplikácia vápenno cementovej zmesi strojom
Dnes dorazil špeciálny stroj na aplikáciu vápenno cementovej zmesi, ktorú potrebujeme aplikovať do zeminy z dôvodu zlepšenia tlakových pomerov v lokalite.
Potrebujeme 45 MPa, aby cesta vydržala nápor stavebných mechanizmov a osobnej dopravy pre zhruba 1000 nových Krásňanov v 224 rodinných domoch.
- Obrázok 1
- Obrázok 2

03.11.2016 - Harmonogram prác na astavbe IBV Záhumnie Krásna - 3.11.2016 - 12.11.2016

- Viac...

20.10.2016 - Pozvánka na členskú schôdzu členov OZ IBV Záhumnie Krásna - 27.10.2016, 16:30

- Obsah pozvánky

27.09.2016 - Oznam o predaji ornice

Predaj ornice /zeminy/ sa uskutoční po nasledujúcej členskej schôdzi v októbri, kde budú navrhnuté a dojednané podmienky jej predaja.
Všetkých záujemcom, ktorí sa nahlásili evidujeme.

08.09.2016 - Možnosť zazmluvnenia vašich pozemkov na uskladnenie ornice

Vážení občania, v súlade s výstavbou ciest v časti IBV Záhumnie, týmto vyzývame občanov vlastniacich pozemky v dostupnej blízkosti predmetnej časti mestskej časti Košice – Krásna a majú záujem tieto parcely zazmluvniť na skládku ornice v množstve cca 20000 ton, aby kontaktovali riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie do 12. 09. 2016, do 12:00 hod.
Základným predpokladom je rozloha pozemku cca 60 árov na umiestnenie zeminy, priamy prístup z cestnej komunikácie, predpokladaná doba skládky 2 roky za odplatu v súlade platnými predpismi.
Všetky zásadné podmienky a špecifiká budú určené zmluvou.
Zároveň v prípade záujmu o kúpu zeminy s predpokladanou sumou 30 eur za fúru /cenu môžu ovplyvniť náklady na prepravu do väčších vzdialeností/, sa obráťte na riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie do 12. 09. 2016, do 12:00 hod.

obrazok pre dolezity oznam

31.08.2016 - Aktulizácia podkladov pre projektantov RD

V príspevku z 15.01.2015 - Projekt ciest bola aktualizovaná časť podkladov pre projektantov RD.
Dokumenty s číslom 1 až 12 (1.situácia až 12. vzorový) boli na stránkach aktualizované.

Pre uľahčenie práce s týmito dokumentami môžete použiť nasledujúce odkazy. Nemusíte sa "preklikať" k príspevku z 15.01.2015 Projekt ciest - 1.situácia (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 2.pozdĺžny A (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 3.pozdĺžny B (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 4.pozdĺžny C (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 5.pozdĺžny D (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 6.pozdĺžny E (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 7.priečne 1A 21A (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 8.priečne 1B 13B (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 9.priečne 1C 18C (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 10.priečne 1D 9D (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 11.priečne 1E 3E (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 12.vzorový (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 13.doprava (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 14.ddz (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 15.dz nevidiaci (pdf) - Viac...
Projekt ciest - technická správa (doc) - Viac...


30.06.2016 - zmeny a doplnky územného plánu IBV Záhumnie Krásna

Vážení členovia OZ IBV Záhumnie,
nižšie je uvedený odkaz, kde môžete nahliadnuť do navrhnutých zmien v dokumente „Aktualizácia Územného plánu zóny Krásna nad Hornádom - Zmeny a doplnky 2016".
K uvedeným zmenám je možné sa vyjadriť do 15 dní. Zmeny budú posledné a nemenné!!!
Vzhľadom na túto skutočnosť v osobnom záujme Vám doporučujeme do nich nahliadnuť.
V prípade, že Váš pozemok má nového majiteľa poprosím o zaslanie tejto správy novému majiteľovi.

- Podrobnosti : Odkaz na článok na stránkach mesta Košice

01.05.2016 - Upozornenie: Výkopové práce na dažďovej kanalizácii

Upozorňujeme všetkých majiteľov pozemkov, že musia dočasne strpieť výkopové práce na verejných rozvodoch v bezprostrednom okolí svojho pozemku!
Všetka zemina, ktorá vznikne pri týchto prácach bude bezprostredné po ukončení prác zasypaná spätne a pozemky budú upravené do pôvodného stavu!
Toto je štandartný postup pri verejných stavebných prácach. Ak má nejaký vlastník iný konštruktivný návrh, radi ho zrealizujeme a dáme pokyn pre dodávateľa.
V opačnom prípade vlstníkov prosíme, aby nekomplikovali a neusmerňovali dodávateľa, ktorý prevádza práce na zaklade platnej ZOD, ktorú podpisali s OZ IBV Záhumnie Krásna.
Od stredy 4.5.2016 začinajú práce pre VSD. Pokračujú výkopy pre dážďovu kanálizáciu a pomaly sa ukončujú výkopové práce na rozvodoch voda a kanalizácie.
Vedenie OZ IBV Záhumnie Krásna

28.04.2016 - Výberové konanie „Komunikácie a spevnené plochy IBV Záhumnie Krásna“

Dodávka zemných prác (pdf) - Viac...

19.04.2016 - aktualizácia podkladov pre projektantov RD - projekt ciest

V príspevku zo dňa 15.1.2015 s názvom "15.01.2015 - Projekt ciest" došlo k aktualizácii pokladov určených pre projektantov RD.
Zmeny nastali v dokumentoch č. 1 až č. 11, a takisto v poslednom dokumente - technickej správe.

obrazok pre dolezity oznam

15.04.2016 - Priebežné informácie pre členov OZ - stavebné práce IBV Záhumnie

- robia sa posledné prípojky vodovodného a kanalizačného potrubia, ktoré by mali byť ukončené do dvoch týždňov- odhad vodárni

- s VSD a.s má byť podpísaná zmluva ohľadom verejného osvetlenia, v zmysle posledného jednania s VSD a.s zo dňa 14.04.2016.

- budú spracované dodatky k zmluvám, pripojenie optiky, ktoré bude potrebné podpísať. Termín a čas dáme na vedomie

- následné nastupuje divízia VSD a.s. na montážne práce trafo staníc, prekladky VN a el. prípojok - odhad vykonaných prác je cca 1 mesiac.
- súbežne sa budú robiť výkopy pre dažďovú kanalizáciu ciest - vsakovacie jamy s odhadom prác do konca mája

- robia sa posledné opravné detaily v projektovej dokumentácii - na realizáciu 1.etapy - výstavby komunikácii s možnosťou predbežnej kolaudácie

- na všetkých doterajších členských schôdzach, oznamoch, projektoch a riadiacim výborom poskytovaných informácii, neboli žiadne signály o tom, že budú plynovodné prípojky realizované !!!
Táto varianta bola z dôvodu vysokých finančných nákladov nahradená 2.variantou vykurovania RD elektrickou energiou, ktorú členovia OZ na členskej schôdzi odsúhlasili !!!


obrazok pre dolezity oznam

01.04.2016 - Na stavenisku IBV Záhumnie prebiehajú intenzívne výkopové práce pre inžinierske siete.
Vstup k výkopom je na vlastnú zodpovednosť.
Zvlášť chceme upozorniť rodičov, aby informovali svoje deti o nebezpečenstve úrazu.


Informácie o ďalšom postupe zverejníme po kontrolnom dni s dodávateľmi vykonávaných prác. Preto žiadame členov OZ, aby sledovali webovú stránku, ktorá bude priebežne aktualizovaná !!!

17.02.2016 - Výberové konanie „Dažďová kanalizácia – vsakovacie šachty“.

Dodávka zemných prác (pdf) - Viac...

obrazok pre dolezity oznam

05.02.2016 - Pozvánka na podpisovanie zmlúv s VSD a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.). Účasť je nevyhnutná!!!

Podrobnosti : Pozvánka
Upozornenie: Bude nutné na mieste zaplatiť sumu 250 Eur v hotovosti za pripojovací poplatok stanovený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
obrazok pre dolezity oznam

28.01.2016 - Oznamujeme členom občianskeho združenia, že po utorkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, sú všetky potrebné doklady na VSD a už sa tlačia "ostré" zmluvy na prípojky. Táto príprava podkladov bude VSD trvať asi do konca budúceho týždňa.
Po prevzatí dokladov riadiacim výborom spracujeme agendu mi a budeme Vás informovať o termíne kedy bude potrebné tieto zmluvy podpisovať.
Zrealizujeme to podobným spôsobom ako sa podpisovali zmluvy o budúcich zmluvách. /Orientačne v termíne 12-16.2.2016/
Zmluvy by mali byť podpísané a uhradené vlastníkmi do konca februára - /najaktuálnejšia informácia/.
Preto prosíme všetkých členov, ktorí majú podpísané spomínané zmluvy, aby sami nepodávali žiadosti o prípojky, lebo časové nič nezískajú. Naopak, len spomalia celý proces, čo ovplyvní nás všetkých.
Bližšie informácie budeme zverejňovať postupne, vzhľadom na časovú náročnosť spracovania.
Riadiaci výbor OZ


20.12.2015 - Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze OZ IBV Záhumnie Krásna zo dňa 12.12.2015

Zápisnica a uznesenie zo dňa 12.12.2015
09.12.2015 - Zápisnice z kontrolných dní na stavbe IS
- Zápisnica č.13
- Zápisnica č.12
- Zápisnica č.11
- Zápisnica č.10
- Zápisnica č.9
- Zápisnica č.8
- Zápisnica č.6
- Zápisnica č.5
- Zápisnica č.4
- Zápisnica č.3
- Zápisnica č.2
- Zápisnica č.1

Chýbajúce zápisnice budú čoskoro doplnené.

28.11.2015 - Pozvánka na členskú schôdzu OZ IBV Záhumnie Krásna - 10.decembra 2015 o 18:00

- Obsah pozvánky
28.11.2015 - Fotop prípojky pre vodu a kanalizáciu
- Foto prípojok

12.10.2015 - Zápisnica zo stretnutia RV IBV Záhumnie Krásna zo dňa 4.10.2015

- Obsah Zápisnice

06.08.2015 - Regulatív umiestnenia stavieb v lokalite IBV Záhumnie Krásna

- Obsah regulatívu

24.07.2015 - Aktualizovaný prehľad distribučných rozvodov NN

- Aktualizované polohy odberných miest NN (polohy odberných miest elektriny)
24.07.2015 - Foto z príprav na výkopové v "tretej ulici" (smer z ulice Kladenskej na areál bývalého družstva)
- Foto č.1

obrazok pre oznam

23.07.2015 - Oznam

RV OZ IBV Záhumnie Krásna oznamuje, že v čase dovolenkového obdobia od 29.07.2015 do 02.09.2015 bude kancelária pre účely vybavovania agendy otvorená len na základe telefonického dohovoru s členmi RV.
Telefonickú komunikáciu prosím vybavujte v pracovných dňoch, v čase od 8.00 do 10.00. (Tel. čísla a emailové adresy nájdete v časti Orgány združenia)
Ďakujeme za pochopenie
13.07.2015 - vzor žiadosti o pripojenie odberného miesta k sústave VSD
- VSD_- žiadosť o pripojenie, str.1
- VSD_- žiadosť o pripojenie, str.2

13.07.2015 - Výzva

Na základe opakujúcich sa podnetov od vlastníkov pozemkov v lokalite IBZ Záhumnie Krásna, Vás týmto žiadame o úpravu porastov pozemkov s nadmernou neželanou vegetáciou.
Ďakujeme za pochopenie.

09.07.2015 - Výzva č.2

Vážení členovia OZ IBV Záhumnie,
týmto Vás žiadame , aby ste sa v termíne 13.7. 2015 /pondelok/ v čase 19:00 -21:00 hod. respektíve 14.7.2015 /utorok/ v čase 18:00 -20:00 hod. dostavili do Domu kultúry, Opátska 18, Košice Krásna za účelom podpísania zmluvy o budúcej zmluve s VSE. Vaša účasť je nezastupiteľná.
V závažnom prípade nám to pred stanoveným termínom oznámte pre dojednanie podpísania, nakoľko VSE to požaduje a ovplyvnilo by to postup prác v projekte!

09.07.2015 - Výzva č.1

Opakovane vyzývame hlavne vlastníkov pozemkov pred ktorými sú už vykopané líniové výkopy a nemajú ešte vykopané výkopy pre prípojky smerom na pozemky, aby si označili miesto výkopu. Ideálne by bolo označenie modrými kolíkmi zatčenými do zeme. (Skúste sa prosím vžiť do role pracovníkov firiem, ktorí Vaše parcely nepoznajú. Vo vačšine prípadov už parcely ani polohy umiestnenia prípojok nie sú dostatočne vyznačené. Komplikuje to prácu pracovníkov a následne bude aj Vám - majiteľom...)
Takisto by pomohlo, ak by ste sa ako budúci susedia vzájomné informovali a aby sme tak predchádzali problémom výstavby vodovodnej a kanalizačnej siete. Pomôžeme tým hlavne sami sebe.
09.07.2015 - Boli dokončené líniové výkopy prvých dvoch ulíc. Parciel č.9533-9534, po parcely 9544-9542 a od 9617-9618 po parcely 9611-9610.
29.06.2015 - fotografie realizovaných prípojok
- Foto č.1
- Foto č.2
- Foto č.3
26.06.2015 - Oznam:
V priebehu následujúcich pracovných dní budú pokračovať výkopové práce od parciel č.9533-9534, smerom na sever (smer Košická Polianka), po parcely 9544-9542.

Takisto od parciel 9617-9618 po parcely 9611-9610.
Radi by sme takisto pripomenuli, že potreby označenia jednotlivých parciel, hraníc týchto parciel a miest pre prípojky IS.

26.06.2015 - Výzva č.1

Žiadame vlastníkov pozemkov, ktorí už majú svoje pozemky oplotené, aby zabezpečili prístup na svoje pozemky v miestach, kde chcú mať privedené IS. Inak povedané, aby v týchto miestach odstránili oplotenie. V opačnom prípade im nebude možné tieto zaviesť častí za plotmi.
V opačnom prípade skončia výkopové práce pri danom pozemku na jeho hranici.
Ďakujeme za pochopenie...

26.06.2015 - Výzva č.2

Vlastníci stavebných pozemkov od Zelenej ulice a ulice následujúcej zo smeru z Prašnej ulice by si mali vo vlastnom záujme skontrolovať výkopy a následne aj realizáciu IS vody a kanalizácie.
26.06.2015 - Priebežné fotografie z výkopových prác pre IS IBV Záhumnie Krásna - prvé dva prierazy cesty "na družstvo" sú už zrealizované
- Foto č.1
- Foto č.2
- Foto č.3
- Foto č.4
- Foto č.5
- Foto č.6
- Foto č.7
22.06.2015 - Priebežné fotografie z výkopových prác pre IS IBV Záhumnie Krásna
- Foto č.1
- Foto č.2
Staršie foto:
- Foto č.3
- Foto č.4

obrazok pre dolezity oznam

17.06.2015 - Oznam týkajúci sa umiestnenia prípojok vody a kanalizácie na jednotlivých parcelách. V priebehu doterajších výkopových prác sa opakovane narazilo na problém nedostatočného označenia jednotlivých parciel ich číslom a nedostatočného označenia hraníc týchto parciel. Následkom toho je zvýšená pracnosť pracovníkov realizujúcich výkopy a ďalej potreba dotazovania vlastníkov a iných ľudí... Toto má negatívne následky na rýchlosť a presnosť výkopových prác. V dôsledku tohto je Riadiaci výbor IBV nútený zmeniť prístup vo veci určovania polôh uvedených IS tak, že bez ohľadu na to, ako vlastníci označili na výpisoch z katastrálnych máp polohy prípojok, budú tieto prípojky umiestnené 2m od severnej hranice danej parcely.
POZOR: ak má niekto s týmto prístupom zásadný problém, doporučujeme nasledovné:
Pozorne, vo vlastnom záujme sledovať postup a plán výkopových prác a na svojej parcele fyzicky riadne označiť jej hranice, číslo parcely a modrým, výrazným "kolíkom" vyznačiť miesto želaného umiestnenia sietí (voda a kanalizácia).

17.06.2015 - Stav výkopových prác IS vody a kanalizácie: V prvých dvoch "uličkách" od Prašnej ulice po cestu do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva už prebehli výkopové práce a uloženie rúr pre rozvody vody a kanalizácie. (Prvá "ulička" je na juhu na úrovni parcely č. 9498 a na severe na úrovni parcely 9529. Druhá "ulička" - na juhu parcela č.9692 a na severe parcela č.9621).
V následujúcich dňoch budú prebiehať výkopové práce od parcely 9533-9534,s merom na sever po parcely 9544-9542. Ďalší plán postupu bude určený v najbližších dňoch a bude uverejnený na tejto stránke.

09.06.2015 - Priebežné fotografie z výkopových prác pre IS IBV Záhumnie Krásna z 8.júna 2015
- Foto č.1
- Foto č.2
- Foto č.3
- Foto č.4
- Foto č.5
- Foto č.6
- Foto č.7
08.06.2015 - Fotografie zo začiatku výkopových prác pre IS IBV Záhumnie Krásna z 5.júna 2015
- Foto č.1
- Foto č.2
- Foto č.3
- Foto č.4
19.05.2015 - Uznesenie a zápisnica zo schôdze OZ IBV Záhumnie Krásna zo dňa 12.apríla 2015
Uznesenie (pdf) - Viac...
Zápisnica (pdf) - Viac...
10.5.2015 - Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze OZ IBV Záhumnie Krásna zo dňa 03.05.2015
Zápisnica a uznesenie zo dňa 03.05.2015 (pdf)

obrazok pre dolezity oznam

04.05.20.15 - Je nutné doručiť Riadiacemu výboru doručiť, alebo zaslať emailom výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností.
Termín: najneskôr do 15.5.2015 !!!
Do toho výpisu je potrebné dopísať aj tieto údaje o vlastníkovi: email, telefónne číslo a korešpondenčnú adresu (ak sa nezhoduje s adresou vo výpise).

Poznámky:
- nedodržanie uvedených pokynov spôsobí oddialenie príprav na podpis zmlúv o budúcich zmluvách medzi VSD a vlastníkmi.
- uvedený výpis je nutné dodať pre každú parcelu zvlášť.
- v prípade spoločného vlastníctva si spoluvlastníci vyberú jednoho splnomocnenca. (Overenia s tým súvisiace sa budú riešiť dodatočne).
01.05.2015 - Podklady od spoločnosti Climex - možnosť centrálnej dodávky elektriny a tepla pre RD v lokalite Záhumnie Krásna
Súhrn poskytnutých informácií (html) - Viac...

01.05.2015 - Vzor zakreslenia polohy pre prípojku elektriny a prípojku voda+kanalizácia na snímke z pozemkovej mapy (v mierke 1:500)

Voda + kanalizácia - zakresluje sa modrou farbou na strane od cesty (pdf) - Viac...
Elektrina - zakresluje sa červenou farbou na strane od cesty (pdf) - Viac...
Poznámka: okrem zakreslenia je nutné polohu týchto IS aj okótovať, tzn. určiť polohu uvedením vzialenosti v metroch od hraníc pozemku.
29.04.2015 - Uznesenie a zápisnica zo schôdze OZ IBV Záhumnie Krásna zo dňa 12.apríla 2015
Uznesenie (pdf) - Viac...
Zápisnica (pdf) - Viac...
27.04.2015 - Pozvánka na členskú schôdzu OZ IBV Záhumnie Krásna, dňa 3.mája.2015, 17:00
Pozvánka pre členov OZ, vrátane programu schôdze (pdf) - Viac...

21.04.2015 - Podklady pre zmenu územného plánu k schváleniu

IBV Záhumnie nové pozemky - sprievodná správa (pdf) - Viac...
IBV Záhumnie nové pozemky - komplexný urbanistický návrh (pdf) - Viac...

17.04.2015 - Informácie k možnosti vykurovania RD elektrickým podlahovým kúrením

Prehľad spracovaný na základe podkladov od firmy Devi (pdf) - Viac...
Prehľad spracovaný na základe podkladov od firmy Fenix (pdf) - Viac...
17.04.2015 - Výsledky výberového konania na dodávateľa zemných prác pre IS IBV Záhumnie Krásna
Výsledky a prehľad ponúk (pdf) - Viac...

11.04.2015 - Zmluva s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

Zmluva s VVS - vodovod a tlaková kanalizácia (pdf) - Viac...
08.04.2015 - Pozvánka na členskú schôdzu týkajúcu sa zahájenia výstavby IS. Miesto: MČ Košice Krásna, Opátska 18, 12.04.2015 o 15:00 hod. Účasť je nevyhnutná!!!
Pozvánka (pdf) - Viac...

obrazok pre oznam

17.03.2015 - Riadiaci výbor oznamuje, že každú stredu, v čase od 17:30 do 18:30 bude otvorená kancelária OZ IBV Zájumnie Krásna pre členov, ktorí si potrebujú osobne vybaviť súvisiacu agendu (odovzdanie tlačív, podpis zmlúv atď.)

Sídlo kancelárie: MČ Košice Krásna, Opátska 18, na 1.poschodí vpravo.

13.03.2015 - Oznámenie o členskej schôdzi týkajúcej sa zahájenia výstavby IS, dňa 12.04.2015. Účasť je nevyhnutná!!!
Oznámenie o členskej schôdzi OZ (pdf) - Viac...
13.03.2015 - Výberové konanie na dodávku zemných prác
Dodávka zemných prác (pdf) - Viac...

18.01.2015 - Nižšie uvedené podklady sú určené pre projektantov RD. Vlastníci pozemkov na Prednom záhumní si teda môžu nechať na základe týchto dokumentov vypracovať projekty RD a následne žiadať o stavebné povolenia.

18.01.2015 - Projekty vodovodu, plynovodu, dažďovej a splaškovej kanizacie

Vodovod - situácia (pdf) - Viac...
Plynovod - situácia (pdf) - Viac...
Kanalizácia - dažďová - situácia(pdf) - Viac...
Kanalizácia - splašková - situácia (pdf) - Viac...

15.01.2015 - Projekt ciest

Projekt ciest - 1.situácia (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 2.pozdĺžny A (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 3.pozdĺžny B (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 4.pozdĺžny C (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 5.pozdĺžny D (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 6.pozdĺžny E (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 7.priečne 1A 21A (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 8.priečne 1B 13B (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 9.priečne 1C 18C (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 10.priečne 1D 9D (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 11.priečne 1E 3E (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 12.vzorový (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 13.doprava (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 14.ddz (pdf) - Viac...
Projekt ciest - 15.dz nevidiaci (pdf) - Viac...
Projekt ciest - technická správa (doc) - Viac...

15.01.2015 - Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie - technická správa (pdf) - Viac...
Vonkajšie osvetlenie - rozvádzače (pdf) - Viac...
Vonkajšie osvetlenie - situácia (pdf) - Viac...

15.01.2015 - SO 08.2 Rekonštrukcia distribučnej siete – druhá časť, odkiaľ môžu byť rodinné domy napojené

Rekonštrukcia distrib. siete - technická správa (pdf) - Viac...
Rekonštrukcia distrib. siete - schéma rozvodov (pdf) - Viac...
Rekonštrukcia distrib. siete - rozvádzače (pdf) - Viac...
Rekonštrukcia distrib. siete - situácia ulica Krajná (pdf) - Viac...
Rekonštrukcia distrib. siete - situácia ulica Prašná (pdf) - Viac...

15.01.2015 - SO 08.1 Rozšírenie distribučnej siete – NN napojenie rodinných domov

Rožšírenie distrib. siete - NN napojenie RD - technická správa (pdf) - Viac...
Rožšírenie distrib. siete - NN napojenie RD - schéma rozvodov (pdf) - Viac...
Rožšírenie distrib. siete - NN napojenie RD - rozvádzače (pdf) - Viac...
Rožšírenie distrib. siete - NN napojenie RD - situácia (pdf) - Viac...

13.01.2015 - Ponukový list zabezpečenia inžinierských služieb - Ing. Koporová

Ponukový list vo formáte PDF - Viac...
12.01.2015 - Občianske združenie IBV týmto žiada vlastníkov pozemkov, ktorí požadajú zmeny územného plánu (len v prípade delenia pozemkov na časti - menšie parcely), aby urýchlene kontaktovali členov riadiaceho výboru združenia.
Doteraz tak učinili:
Mikloš Jaroslav, Takáč Štefan, č.parcely 9586,9548.
Mura Ladislav, č.parcely 9637.
Petrušová Terézia, č.parcely 9544, 9542.
Perun František, č.parcely 9610.
Vasiľ Slavomír, č.parcely 9619.
Pruša Miroslav, č.parcely 9585/1.
Horkayová Zuzana, č.parcely 9533/1.
12.01.2015 - Stavebné povolenie pre stavbu prístupových ciest
Viac...
24.11.2014 - Žiadosť pre pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy VSD, vrátane vyplneného vzoru.
Žiadosť VSD (elektrina) - Viac...
Vzor žiadosti VSD (elektrina) Viac...
21.11.2014 - Oznam: v dňoch 25., 26. a 27.11.2014 v čase od 17.30 do 19.30 hod budeme v kaštieli mestskej časti vyplňovať a prijímať žiadosti vlastníkov stavebných pozemkov na Prednom Záhumní, ktorí ešte tieto žiadosti nevyplnili. Žiadame o účasť všetkých dotknutých vlastníkov.
Vzor žiadosti na kanalizáciu - Viac...
Vzor žiadosti na vodu Viac...
Vzor žiadosti na plyn - Viac...
Samotné žiadosti sú k dispozícii v predchádzajúcom príspevku.
11.11.2014 - Žiadosti na odber prípojky vody, kanalizácie a plynu sú k dispozícii nižšie.
SPP distribúcia - Viac...
ZoZB kanalizácia Viac...
ZoZB vodovod - Viac...

Riadiaci výbor občianskeho združenia IBV Záhumnie Krásna oznamuje členom združenia, že z dôvodu podávania žiadosti o zriadenie prípojok elektrickej energie a vodovodných prípojok a začatia výstavby rozvodov vody a kanalizácie sa v dňoch 10., 11. a 12. novembra 2014 od 18.00 do 20.00 hod v kaštieli budú podpisovať zmluvy s vlastníkmi pozemkov.
Vaša účasť je potrebná!!!
6. november. 2014 - Bolo vydané stavebné povolenie na vodné stavby.
Viac informácií nájdete v priloženom súbore - Viac...
Ďalší úspešný krok v našom projekte : STAVEBNÉ POVOLENIE BOLO VYDANÉ 14.10.2014
Viac informácií nájdete v priloženom súbore - Viac...

20.10.2014
Stavebné povolenie zo dňa 14.10.2014
Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 07.09.2014
Správa dozornej rady z 02.09.2014
Uznesenia z členskej schôdze

Staršie správy

8.9.2014 - Zmluva o združenej investícii do inžinierskych sietí
V priloženom súbore nájdete zmluvu o združenej investícii - Viac...(doc)


Zmluvy o združenej investícii do inžinierskych sietí bude možné podpisať na miestnom úrade v Krásnej (Opátska 18) v týchto termínoch:
17.09.2014 v čase od 17.00 - 19.00
18.09.2014 v čase od 17.00 - 19.00
24.09.2014 v čase od 17.30 - 19.30
25.09.2014 v čase od 17.30 - 19.30
30.09.2014 v čase od 17.00 - 19.00

Informácie budu poskytované iba v uvedených termínoch. Prosíme členov OZ aby tieto termíny a čas dodržiavali.
Ďakujeme za pochopenie,
Riadiaci výbor OZ
Pozvánka na členskú schôdzu
Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie Krásna Vás pozýva na zasadnutie členskej schôdze, ktoré sa uskutoční v nedeľu 07. septembra o 15.00 hod v kultúrnom dome mestskej časti Košice - Krásna na Opátskej ulici č. 18. Viac informácii o programe schôdze nájdete v priloženom súbore - Viac...
Informácia k príprave inžinierskych sietí (4. júl 2014)

Riadiaci výbor OZ IBV Záhumnie Krásna si dovoľuje informovať svojich členov o aktuálne prebiehajúcich aktivitách súvisiacich s projektom prípravy inžinierskych sietí:
1. predložené potrebné podklady pre ÚHA Košice,
2. viacnásobné jednania so spoločnosťami Východoslovenská distribučná, a. s. a SPP distribúcia, a. s. a inými účastníkmi stavebného konania,
3. vypracovanie projektov pre rozvody médií (plyn, voda, kanalizácia, elektrina), doprava,
4. získanie súhlasného vyjadrenia pre územné konanie od Stavebného úradu mesta Košice
5. predloženie náležitosti potrebných pre stavebné konanie,
6. po získaní stavebného povolenia, OZ v súlade so stanovami zvolá členskú schôdzu, presný termín jej konania bude vopred oznámený (14 dní vopred) na webovej stránke a pozvánka doručená poštou.
7. Naším zámerom je aktuálne informovať svojich členov. Pre tých, ktorí majú záujem dostávať aktuálne informácie o projekte plánujeme vytvorenie databázy e-mailových adries. Z tohto dôvodu Vás žiadame o prihlásenie sa na odber informácii na e-mailovej adrese riadiaci.vybor@ibvzahumniekrasna.sk. V správe uveďte svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, na ktorú majú byť zasielané aktuálne informácie.
Informácia pre záujemcov o členstvo v občianskom združení (01. jún 2014)
V prípade Vášho záujmu o členstvo v občianskom združení je potrebné vyplniť prihlášku a doručiť ju na adresu združenia na Opátskej ulici č. 18 v Košiciach (budova miestneho úradu). Prihlášku nájdete na tomto mieste alebo v sekcii Ostatné info - Viac...
Venujte 2% na podporu aktivít občianskeho združenia (12. marec 2014)
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2% z dane z príjmu neziskovej organizácii. Podporíte tak dobrú vec, zároveň to pre Vás nepredstavuje žiadne dodatočné výdavky. Postup ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostník). V oboch prípadoch stačí urobiť niekoĺko jednoduchých krokov, ktoré nájdete v priloženom súbore - Viac...
Predvyplnené tlačivo na stiahnutie nájdte tu... Viac...
Info 18.08.2013
- Nový územný plán spracovaný Ing. arch. M. Legdanom:
Nový územný plán..(pdf)
V tlačenej forme je tiež k dispozícii k nahliadnutiu na miestom úrade v Krásnej.
Pripomienky k územnému plánu je môžné predkladať členom riadiaceho výboru OZ IBV Záhumnie Krásna.
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze (09.06.2013)
- Aktuálne bankové výpisy z Tatra banky a zrušeného účtu v Poštovej banke nájdete v časti Kontrola financií.
- Pridané nové faktúry a zmluvy.
Info 04.06.2013
- Aktuálne bankové výpisy z Poštovej banky a Tatra banky nájdete v sekcii Kontrola financií
- Záverečné stanovisko a priebežnú komunikáciu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou: Viac...(doc)
- Návrh odkúpenia pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi za účelom prekládky VN: Návrh odkúpenia pozemku ...(doc)
- Komunikácia so spoločnosťou VSV (vodárne): Viac...(doc)
Info 29.05.2013
V priloženom súbore nájdete pozvánku na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Krásnej, dňa 9. júna 2013 o 15.00 hod. - Viac...

Dokumenty z obdobia : Júl - November 2012


Projekt pre životné prostredie EIA
Súhlas s oplotením - Stavebný úrad Košice-Juh
Stanoviská k územnému konaniu (aktualizované 08.09.2012)
Nové stanovy (22.04.2012)
Súhrná technická správa pre územne konanie
Mapa projektu pre územné konanie
Zápisnica zo zasadnutia riadiaceho výboru 27.07.2012
Žiadosti k územnému konaniu
Hydrotechnické posúdenie tlakovej kanalizácie - časť 1
Hydrotechnické posúdenie tlakovej kanalizácie - časť 2
Info 08.09.2012
Aktualizácia: - aktualizovaný súbor s vyjadreniami úradov k projektovej dokumentácii - Viac...
- súhlas Stavebného úradu Košice Juh s oplotením - Viac...
Všetci ostatní vlastníci, ktorí nesplnomocnili JUDr. M. Kažimíra na vybavenie súhlasu na oplotenie môžu ešte odovzdať splnomocnenie na tento úkon do konca roka 2012 ktorémukoľvek členovi riadiaceho výboru a následne začiatkom budúceho roka podá JUDr. Kažimír ešte raz žiadosť o súhlas na oplotenie pre všetkých vlastníkov, ktorí toto splnomocnenie odovzdajú.
Info 02.08.2012
Aktualizácia:
- zoznam faktúr
- zoznam zmlúv a objednávok
- bankový výpis 5-6/2012
- dokumentácia pre územné konanie v sekcii Ostatné info
- zápisnica zo zasadnutia riadiaceho výboru 22.07.2012 v sekcii Ostatné info
- Hydrotechnické posúdenie tlakovej kanalizácie v sekcii Ostatné info
Info 31.07.2012
Oznámenie o rozpracovanosti a realizácií prác na projekte IBV Záhumnie Krásna ku dňu 31.07.2012:
1. na stránke OZ priebežne umiestňované oznamy o činnosti a realizácií projektu;
2. vytvorené poľné cesty k pozemkom;
3. projektanti Ing. Koporová a Ing. Bandler odovzdali projektovú dokumentáciu pre územné konanie na príslušné stavebné úrady t.j. Obvodný úrad životného prostredia, Stavebný úrad Košice IV. A stavebný úrad Košice mesto;
4. projektovú dokumentáciu zaslali aj ostatným úradom štátnej správy a všetkým správcom sieti potrebných ku realizácii k stavebným parcelám;
5. na webovej stránke IBV Záhumnie Krásna sú priložené všetky žiadosti, ktoré sme zaslali všetkým dotknutým a u niektorých aj ich vyjadrenia;
6. následne bude prebiehať územné konanie a s príslušnými stavebnými úradmi bude stanovený termín územného konania.
7. časové termíny sa predlžili tým, že jednotlivé úrady štátnej správy ako aj dotknuté subjekty využívali maximálne zákonné termíny na vyjadrenie v zmysle zákona o správnom konaní, čo má za následok posunutie územného konania a aj objektívne príčiny, keď Obvodný úrad životného prostredia požadoval hydrogeologickú správu. VVS, a.s. Košice nedisponuje odborným pracovníkom, ktorý je schopný vyhodnotiť navrhnutú tlakovú kanalizáciu. OZ oslovilo odborného projektanta Ing. Bočkoraša (vykonával odborný dozor pri jestvujúcej tlakovej kanalizácii v Krásnej). Prostredníctvom neho sme oslovili odbornú firmu PRESSKAN systém a.s., Prostejov,
ČR, ktorá je softvérovo vybavená na výpočty a realizáciu tlakovej kanalizácie. Firma projekt tlakovej kanalizácie spracovala, uskutočnila výpočty a vypracovala sprievodnú správu ktorou projekt IBV Záhumnie potvrdila svojim súhlasom ako realizovateľný;
8. dňa 25.7.2012 sa previedol postrek poľných ciest proti burine, ktorý by mal dosiahnuť vyschnutie tejto buriny nachádzajúcej na týchto komunikačných poľných cestách k jednotlivým pozemkom do 14 dní od postreku;
9. riadiaci výbor zabezpečil nájomnú zmluvu s vlastníkmi stavebných parciel t.z. Čapaš, ktorí dali súhlas na realizáciu všetkých sieti cez ich pozemky;
10. riadiaci výbor ďalej jedná s vlastníkmi parciel cez ktoré má byť vedený rozvod vysokého napätia, aby sa mohol zrušiť terajší rozvod vysokého napätia vedený na stĺpoch.
Marta Bodnárová
predsedníčka OZ IBV Záhumnie Krásna
Dokumenty z obdobia : December 2011 - Jún 2012

1. Projekt ciest
  1. Sprievodná správa k projektu ciest
  2. Projekt cesty - mapa
  3. Rez cesty
2. Mapa s vyznačenými pozemkami pri ktorých bol zaplatený poplatok za prípojku /stav k 16.05.2012/
3. Zoznam vlastníkov, ktorí zaplatili poplatok za projektovú dokumentáciu/stav k 16.05.2012/
4. Inžiniersko-geologický a hydro-geologický posudok - GEOPOL
  1. Posudok
  2. Protokol o skúške
  3. Krivky zrnitosti zemín
  4.   Vrt DV-1
  5.   Vrt DV-2
  6.   Vrt DV-3
5. Výzva na vyznačenie hraníc pozemku a vypratanie ...
6. Splnomocnenie k oploteniu
7. Zoznam vlastníkov, ktorí zaplatili poplatok za projektovú dokumentáciu /stav k 23.04.2012/
8. Mapa s vyznačenými pozemkami pri ktorých bol zaplatený poplatok za prípojku - /stav k 23.04.2012/
9. Zápisnica zo zasadnutia združenia z 22.04.2012
10. Stanovy občianskeho združenia
11. Mapa lokality IBV Záhumnie Krásna
12. Zoznam vlastníkov, ktorí podpísali príspevok na projektovú dokumentáciu
13. Výsledky volieb do Riadiaceho výboru a Dozornej rady
14. Zápis z ustanovujúcej schôdze OZ
15. Vzor splnomocnenia
16. Prezentácia prípravného výboru zo stretnutia v Decembri 2011
Info 16.05.2012
Oznámenie a výzva
Oznamujeme všetkým vlastníkom, že dňom 16.5.2012 sme sprístupnili poľné cesty v lokalite Predné záhumnie a každý vlastník má teraz prístup z poľnej cesty na svoj pozemok. Zároveň všetkým vlastníkom oznamujeme, že zhrnutú zeminu, ktorá je teraz nakopená a uložená na niektorom z Vašich pozemkov, bude postupne vyvážaná od budúceho týždňa.
Z poľných ciest nie je urobená cesta vedená pod par.č.9570 lebo nebola vytýčená a neboli tam žiadne koliky. Vyzývame preto vlastníkov par.č.9572, 9571, 9567, 9569, 9568, 9566, 9565 a 9564 aby si najprv vyčistili pozemky od krikov a aby boli sprístupnené na vytýčenie parciel. Teraz je možné využiť ešte nakladač ktorý pracoval na poľných cestách, keď jeho cena je 15 EUR/hod + DPH čo je polovičná cena na trhu týchto mechanizmov.
Vlastníci ktorí majú prístup k svojim pozemkom z cesty par.č.14283 a 14284 by mohli vo voľnej sobote odstrániť z tejto poľnej cesty prútové výhonky krovinorezom alebo jednoducho vysekaním sekerou.
Ďalej vyzývame všetkých vlastníkov aby si postupne ošetrovali svoje pozemky a to kosením, vyklčovaním a rôznymi úpravami tak aby bolo vidno že sú pozemky ošetrované.
Upozorňujeme ešte všetkých vlastníkov na možnosť vyplniť splnomocnenie na súhlas urobiť si oplotenie pre JUDr. Kažimíra, ktorý to vybaví spoločne pre všetkých vlastníkov naraz. Je lepšie keď to bude vybavovať čo pre najväčší počet vlastníkov aj keď nebudete fyzicky oplotenie robiť ale budete mať už tento súhlas do budúcnosti. Termín odovzdania splnomocnenia je do 31.05.2012.
OZ IBV Záhumnie Krásna
Info 12.05.2012
Zápisnica z druhého zasadnutia združenia z 22.04.2012 - Viac...
Info 06.05.2012
Výzva na vyznačenie hraníc pozemku a vypratanie navezeného odpadu, piesku, konárov na budúcich cestách - Viac...
Info 23.04.2012
Pridané nové dokumenty:
1. Zoznam vlastníkov, ktorí zaplatili poplatok za projektovú dokumentáciu - Viac...
2. Mapa s vyznačenými pozemkami pri ktorých bol zaplatený poplatok za prípojku - Viac...
3. Splnomocnenie k oploteniu - Viac...
4. Bankové výpisy - Viac...
Info zo dňa 16.04.2012
Važení členovia,
občianske združenie IBV Záhumnie Krásna Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 22.04.2012 o 15.00 hod v priestoroch kongresovej sály Rubín, Opátska 18, v Krásnej.
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o činnosti od poslednej členskej schôdze
3. Návrh ďalších opatrení a postup prác
4. Diskusia
5. Záver
M. Bodnárova, Predseda OZ
Info zo dňa 21.03.2012
Pôvodný termín plánovanej členskej schôdze bol z organizačných dôvodov zmenený z 15. apríla 2012 na 22. apríla 2012 o 15:00 v priestoroch kongresovej haly Rubín v Krásnej.
Info zo dňa 13.03.2012
Dňa 13.03.2012 bola uzavretá príkazná zmluva na vypracovanie projektu inžinierskych sietí. Pre viac informácií pozrite priložený súbor - Viac...
Info zo dňa 01.03.2012
Úhrada členských príspevkov pokračuje!!!
Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna oznamuje svojím členom, že členský príspevok vo výške 200,- EUR na jednu prípojku inžierskych sietí, ktorý do stanoveného termínu - do konca februára 2012 - neuhradili na miestnom úrade v Krásnej alebo na číslo účtu, v zmysle platných Stanov občianskeho združenia, môžu zaplatiť do konca MARCA 2012.
Členská schôdza, na ktorej budete informovaní o postupe a činnosti výboru sa uskutoční dňa 22. apríla 2012 (nedeľa) o 15:00 hod v priestoroch kongresovej haly Rubín.
Výber členských príspevkov zabezpečuje pani Mgr. Terézia Bialková každý týždeň v týchto dňoch:
Utorok: 13.00 - 15.00
Streda: 10.00 - 12.00

Členský príspevok je možné uhradiť aj bankovým prevodom na nižšie uvedené číslo účtu:
20326884/6500 - Poštová banka

Platba zo zahraničia:
IBAN: SK8765000000000020326884
SWIFT: POBNSKBA

Pre jednoduchšiu identifikáciu Vašej platby uveďte ako variabilný symbol číslo Vašej parcely resp. parciel.